ممکن است جالب توجه است:

کریسمس - با عشق

من عاشق جلق زدن وجود دارد: